Học TậpLớp 4

35 Bài tập Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 lớp 4

Bài tập Ôn tập Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 môn Toán 4.

Bài tập Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép chia 56000:70 là:

A. 999                B. 981

C. 800               D. 982

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

630000:7000=         

A. 80                  B. 90

C. 60                  D. 70

Câu 3: Thương của 48000 và 400 là bao nhiêu?

A. 110                B. 118

C. 115                D. 120

Câu 4: Chọn số thích hợp để điền vào ô trống trong bảng sau:

Thừa số

Thừa số

Tích

500

……………

345000

A. 690                 B. 960

C. 635                 D. 536

Câu 5: Dấu thích hợp để điền vào ô trống là:

72800:400               128

A. =

B. >

C. <

D. Cả ba dấu trên.

Câu 6: Tìm y, biết y = 12000 : 400

A. y = 60

B. y = 40

C. y = 20

D. y = 30

Câu 7: Tìm x biết: 36000:x=5600:70

A. x = 250

B. x = 450

C. x = 350

D. x = 550

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 

A=12000:30000:500

A. A = 300

B. A = 400

C. A = 200

D. A = 100

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính:

a)36000:90      28000:400b)81000:900     11200:200

Câu 2: Tìm x biết:

a)x×30=9300b)x×900=78300

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức:

a)46573+23427:200+500b)24356356:600

Câu 4: Một cửa hàng có 3 tấn gạo đựng đều trong các bao, mỗi bao chứa được 40kg gạo. Tuần thứ nhất của hàng bán được 14 tạ gạo, tuần thứ hai bán hết số gạo còn lại. Hỏi tuần thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn tuần thứ nhất bao nhiêu bao gạo?

Câu 5: Có 13 xe nhỏ chở được 46 800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71 400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiê ki- lô-gam hàng?

Bài tập Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 lớp 4

Câu 1: Tìm x, biết : 7080 : x = 40

C. x = 177

D. x = 178

Câu 2: Giá trị của biểu thức 6400 : 80 là bao nhiêu?

C. 80

D. 90

Câu 3: Trong kho có 25000 kg gạo, người ta xếp lên các xe, mỗi xe chở 5000 kg gạo. Vậy xếp được bao nhiêu xe.

C. 6 xe

D. 7 xe

Câu 4: Số tròn chục liền trước của 2760 chia 50 bằng 56. Đúng hay sai?

Câu 5: Có 4800 lít dầu được đổ vào các can loại 80 lít. Hỏi phải có bao nhiêu can loại 80 lít để chứa hết số dầu đó?

B. 60 can

D. 80 can

Đáp án Bài tập Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 lớp 4

Câu 1: B

Ta có:

7080 : x = 40

x = 7080 : 40

x = 177

Vậy đáp án đúng là x = 177

Câu 2: C

Câu 3: B

25000 kg gạo xếp được số xe là:

25000 : 5000 = 5 (xe)

Đáp số: 5 xe

Câu 4: B

Số tròn chục liền trước của 2760 là 2750

Theo bài ra ta có:

2750 : 50 = 275 : 5 = 55

Nên ta có: Số tròn chục liền trước của 2760 chia 50 bằng 55

Vậy ta chọn đáp án Sai

Câu 5: B

Cần số can loại 80 lít để chứa hết số dầu đó là:

4800 : 80 = 60 (can)

Đáp số: 60 can

Vậy số cần điền là 60 can

Bài tập Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 lớp 4

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 420 : 60 4500 : 500 b) 85000 : 500 92000 : 400

Câu 2: Tìm x:

a) x x 40 = 25600

…………………………

…………………………

b) x x 90 = 37800

…………………………

…………………………

Câu 3: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi nếu mỗi  toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Có 5 chuyến ô tô, mỗi chuyến chở 2400kg hàng cứu trợ đến vùng báo lụt. Người ta chia đều số hàng đó cho 30 điểm nhận hàng. Hỏi mỗi điểm nhận hàng nhận được bao nhiêu ki-lô-gam hàng cứu trợ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Bài tập Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 lớp 4

Câu 1:

a) 420 : 60 = 7 4500 : 500 = 9 b) 85000 : 500 = 170 92000 : 400 = 230

Câu 2:

a) x x 40 = 25600

x = 25600 : 40

x = 640

b) x x 90 = 37800

x = 37800 : 90

x = 420

Câu 3:

Bài giải

Cần số toa xe lửa là:

180 : 20 = 9 (toa)

Đáp số: 9 toa.

Câu 4:

Bài giải

Mỗi điểm nhận được số hàng cứu trợ là:

5 x 2400 : 30 = 400 (kg)

Đáp số: 400 kg.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá