Học TậpLớp 4

35 Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt lớp 4

Bài tập Ôn tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về góc nhọn, góc tù, góc bẹt môn Toán 4.

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Góc ICK là góc gì?

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. Góc nhọn

B. Góc tù

C. Góc vuông

D. Góc bẹt

Câu 2: Góc MON là …. . Điền câu thích hợp vào chỗ chấm:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. Góc vuông đỉnh O, cạnh OM; ON                     

B. Góc nhọn đỉnh O, cạnh OM; ON                       

C. Góc tù đỉnh O, cạnh OM; ON                  

D. Góc tù đỉnh M, cạnh OM; ON

Câu 3: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng ?

A. Góc tù là góc bé hơn góc vuông, góc nhọn lớn hơn góc vuông, góc bẹt bằng hai góc vuông.

B. Góc nhọn bé hơn góc vuông, góc tù bằng hai góc vuông, góc bẹt lớn hơn góc vuông.

C. Góc nhọn nhỏ hơn hoặc bằng góc vuông, góc tù lớn hơn góc vuông, góc bẹt lớn hơn góc vuông.

D. Góc tù hơn hơn góc vuông nhưng bé hơn góc bẹt, góc nhọn bé hơn góc vuông, góc bẹt bằng hai góc vuông.

Câu 4: Trong các tam giác sau, tam giác nào có ba góc nhọn ?

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. Tam giác ABC

B. Tam giác MNP

C. Tam giác DEG

D. Cả ba tam giác trên.

Câu 5: Trong hình bên có số góc tù là:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. 4

B. 7

C. 6

D. 5

Câu 6: Có bao nhiêu góc tù trong hình vẽ dưới đây ?

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 7: Trong hình thang sau, em hãy chỉ ra góc, đỉnh, cạnh của góc tù.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. góc tù ABC, đỉnh A, cạnh BA; BC

B. góc tù ABC, đỉnh B, cạnh BA; BC

C. góc tù ABC, đỉnh A, cạnh AB; AC

D. góc tù ABC, đỉnh C, cạnh BC ; BA

Câu 8: Trong hình bên có số góc nhọn là:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tìm trong các góc sau đây, góc nào là góc vuông , góc nhọn, góc tù và góc bẹt.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Câu 2: Viết tên góc, đỉnh, cặp cạnh tạo thành góc của các góc sau:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Câu 3: Dùng thước thẳng và ê-ke để vẽ thêm một cạnh vào hình đã cho để tạo thành một góc theo yêu cầy bên dưới:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Câu 4: Trong các hình tam giác sau:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Hình tam giác nào có ba góc nhọn?

Hình tam giác nào có góc vuông?

Hình tam giác nào có góc tù?

Câu 5: Trong hình bình hành sau có bao nhiêu góc nhọn, bao nhiêu góc tù?

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt lớp 4

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải

Trong các góc đã cho có Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải góc nhọn, Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải góc tù

Trả lời:

Nhìn hình vẽ ta thấy:

Góc đỉnh A cạnh AB, AC là góc nhọn.

Góc đỉnh O cạnh OP, OQ là góc tù.

Góc đỉnh H cạnh HI, HK là góc vuông.

Góc đỉnh G cạnh GD, GC là góc bẹt.

Góc đỉnh T cạnh TU, TV là góc nhọn.

Góc đỉnh E cạnh EM, EN là góc tù.

Do đó, trong các góc đã cho có 2 góc nhọn, 2 góc tù.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 2;2.

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải

Trong hình đã cho ta thấy có Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải góc vuông, Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải góc nhọn.

Trả lời:

Nhìn hình vẽ ta thấy:

Góc đỉnh O cạnh OP, OQ là góc vuông.

Góc đỉnh P cạnh PO, PQ là góc nhọn.

Góc đỉnh Q cạnh QO, QP là góc nhọn.

Vậy trong các góc đã cho có 1 góc vuông, 2 góc nhọn.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 1;2.

Câu 3: Cho hình vẽ như bên dưới:

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải

Trong hình vẽ trên có:

A. 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc vuông

B. 1 góc vuông, 2 góc nhọn

C. 1 góc vuông, 2 góc tù

D. 1 góc tù, 2 góc nhọn

Trả lời:

Nhìn hình trên ta đếm được:

– 2 góc nhọn:

+ Góc nhọn đỉnh A; cạnh AO, AB.

+ Góc nhọn đỉnh B; cạnh BA, BO.

– 1 góc tù đỉnh O; cạnh OA, OB.

Vậy hình đã cho có 1 góc tù, 2 góc nhọn. 

Chọn đáp án D

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải

Trong hình trên ta thấy có Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải góc vuông, Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải góc nhọn, Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải góc bẹt.

Trả lời:

Nhìn trong hình trên ta đếm được:

– 3 góc vuông:

+ Góc vuông đỉnh G; cạnh GH và GK.

+ Góc vuông đỉnh I; cạnh IG và IH.

+ Góc vuông đỉnh I; cạnh IG và IK.

– 4 góc nhọn:

+ Góc nhọn đỉnh G; cạnh GH và GI.

+ Góc nhọn đỉnh G; cạnh GI và GK.

+ Góc nhọn đỉnh H; cạnh HG và HK.

+ Góc nhọn đỉnh K; cạnh KG và KH.

– 1 góc bẹt: góc bẹt đỉnh I; cạnh IK và IH.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 3;4;1.

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải

Trong hình đã cho có Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải góc bẹt, Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải góc tù.

Trả lời:

Trong hình đã cho có:

– 5 góc tù:

+ Góc tù đỉnh A; cạnh AD và AB.

+ Góc tù đỉnh B; cạnh BA và BC.

+ Góc tù đỉnh H; cạnh HB và HG.

+ Góc tù đỉnh G; cạnh GD và GH.

+ Góc tù đỉnh G; cạnh GA và GC.

– 2 góc bẹt:

+ Góc bẹt đỉnh H; cạnh HB và HC.

+ Góc bẹt đỉnh G; cạnh GC và GD.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 2;5.

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt lớp 4

Câu 1:  Điền tên góc phù hợp dưới mỗi hình:

Trả lời:

Câu 2: Cho hình vẽ như sau:

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải

Góc đã cho có đỉnh là:

A. Đỉnh O

B. Đỉnh M

C. Đỉnh N

D. Tất cả các đán án trên đều đúng.

Trả lời:

Quan sát hình trên ta thấy góc đã cho có đỉnh O, cạnh OM và ON.

Chọn đáp án A

Câu 3: Trong hình dưới đây, góc đỉnh O cạnh OA và OB là góc nhọn. Đúng hay sai?

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải

Trả lời:

Nhìn hình trên ta thấy góc đỉnh O cạnh OA và OB là góc nhọn.

Vậy khẳng định đã cho là đúng.

Câu 4: Cho hình vẽ như sau:

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải

Góc đỉnh A là góc gì?

A. Góc nhọn

B. Góc tù

C. Góc vuông

D. Góc bẹt

Trả lời:

Quan sát hình vẽ ta thấy góc đỉnh A cạnh AB, AC là góc tù.

Chọn đáp án B

Câu 5: Cho hình vẽ như sau:

Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải

Góc đã cho có cạnh là:

A. Cạnh HDC

B. Cạnh DH, HC

C. Cạnh DH, DC

D. Cạnh DC, HC

Trả lời:

Quan sát hình vẽ ta thấy góc đã cho có đỉnh D, cạnh DH, DC.

Chọn đáp án C

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *