Học TậpLớp 4

35 Bài tập Hình thoi. Diện tích hình thoi lớp 4

Bài tập Ôn tập Hình thoi. Diện tích hình thoi Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về hình thoi và diện tích hình thoi môn Toán 4.

Bài tập Hình thoi. Diện tích hình thoi lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Hình thoi. Diện tích hình thoi lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Một hình thoi có độ dài các đáy lần lượt là a và b (cùng đơn vị đo). Khi đó công thức tính diện tích hình thoi đó là:

A. S=a×b

B. S=a×b:2

C. S=a+b×2

D. S=a:b×2

Câu 2: Một miếng gỗ hình thoi có độ dài các đường chéo là 20cm và 26cm.

Tính diện tích của mảnh gỗ đó.

A. 190cm2

B. 220cm2

C. 240cm2

D. 260cm2

Câu 3: Cho hình vẽ sau:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Hình thoi ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo, OA=9cm, OB=6cm. Biết rằng hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Em hãy chọn khẳng định đúng:

A. Diện tích hình thoi bằng diện tích hình vuông.

B. Diện tích hình thoi lớn hơn diện tích hình vuông.

C. Diện tích hình thoi bé hơn diện tích hình vuông.

D. Diện tích hình thoi gấp 2 lần diện tích hình vuông.

Câu 4: Một hình thoi có độ dài một cạnh là 8cm. Chu vi của hình thoi đó là:

A. 32cm

B. 64cm

C. 16cm

D. 40cm

Câu 5: Một mảnh đất hình thoi có diện tích 120m2, biết độ dài một đường chéo là 15m. Tính độ dài đường chéo còn lại của mảnh đất hình thoi đó.

A. 18m

B. 16m

C. 14m

D. 20m

Câu 6: Hình thoi có độ dài các đường chéo là 15cm;8cm có diện tích là ……

A. 90cm2

B. 50cm2

C. 60cm2

D. 120cm2

Câu 7: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 80m. Hiệu hai đường chéo là 16m. Tính diện tích của hình thoi đó.

A. 768m2.

B678m2.

C876m2.

D. 786m2.

Câu 8: Nếu gấp độ dài một đường chéo của hình thoi lên 2 lần thì diện tích của hình thoi đó thay đổi như thế nào?

A. Diện tích hình thoi đó không đổi.

B. Diện tích hình thoi tăng lên 2 lần.

C. Diện tích hình thoi đó giảm đi 2 lần.

D. Diện tích hình thoi đó tăng lên 4 lần.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính diện tích hình thoi có độ dài đường chéo là 17cm và 12cm.

Câu 2: Hình thoi có độ dài các đường chéo là 14dm và 6m. Diện tích hình thoi đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Câu 3: Một hình thoi có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng bằng 23 chiều dài. Biết đường chéo thứ nhất của hình thoi dài 48cm. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi.

Câu 4: Tính diện tích của hình thoi dưới đây:

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Câu 5: Cho hình thoi MNPQ. Biết MP=28cm, độ dài đường chéo NQ bằng 34 độ dài đường chéo MP. Tính tổng độ dài hai đường chéo.

Tài liệu Trường Tiểu Học Tiên Phương

Bài tập Hình thoi. Diện tích hình thoi lớp 4

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi

Trong hình thoi ABCD:

AB không song song với DC □

AB vuông góc với AD □

Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song là AB và CD □

AB = BC = CD = DA □

Câu 2: Trong các hình dưới đây:

Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi

a) Hình nào là hình thoi

b) Hình nào là hình bình hành

c) Hình nào là hình chữ nhật

d) Hình nào là hình vuông

Câu 3: Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình vuông hoặc hình thoi:

Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi

Câu 4: Viết tiếp vào ô trống

Bài tập Toán lớp 4: Hình thoi

Câu 5: Một hình thoi có diện tích 4dm, độ dài một đường chéo là 3/5 dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

Câu 6: Một khu đất hình thoi có độ dài các đường chéo là 70m và 300m. Tính diện tích khu đất đó.

Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước hình có diện tích lớn nhất:

A. Hình vuông có cạnh là 5cm.

B. Hình chữ nhật có chiều dài 6cm và chiều rộng 4cm.

C. Hình bình hành có diện tích là 20cm2.

D. Hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 6cm.

Đáp án Bài tập Hình thoi. Diện tích hình thoi lớp 4

Câu 1:

a) S

b) S

c) S

d) Đ.

Câu 2:

a) Hình thoi là các hình: (3) và (6)

b) Hình bình hành là các hình: (2) và (5)

c) Hình chữ nhật là các hình: (4) và (7)

d) Hình vuông là các hình: (1) và (8)

Câu 3: Học sinh tự vẽ

Câu 4:

Các số đo diện tích viết vào ô trống lần lươt là: \frac{1}{4} cm2\frac{4}{25} m2; 2 dm2.

Câu 5:

HD: Độ dài đường chéo thứ hai là:

(4 x 2) : 3/5 = 40/3 (dm)

Câu 6:

HD: Diện tích khu đất là:

(70 x 300) : 2 = 10500 (m2)

Câu 7:

Khoanh D

Bài tập Hình thoi. Diện tích hình thoi lớp 4

Câu 1: Tính diện tích hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là:

a) 12cm và 8cm

b) 3m 5dm và 4m

Giải:

a) Diện tích hình thoi là: 12 x 8 : 2 = 48 (cm2)

b) 3m 5dm = 35dm

4m = 40dm

Diện tích hình thoi là: 35 x 40 : 2 = 700 (cm2)

Câu 2:

 Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 45cm, biết đường chéo thứ nhất bằng 3/2 đường chéo thứ hai. Hỏi hình thoi đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Giải:

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Đường chéo thứ nhất dài:

45 : 5 x 3 = 27 (cm)

Đường chéo thứ hai dài:

45 – 27 = 18 (cm)

Diện tích hình thoi:

27 x 18 : 2 = 243 (cm2)

Đáp số: 243cm2.

Câu 3:

Một miếng đất hình thoi có độ dài một cạnh bằng 42m, người ta muốn rào xung quanh miếng đất bằng 4 đường dây kẽm gai. Hỏi cần tất cả bao nhiêu mét dây kẽm gai để rào?

Giải:

Chu vi miếng đất hình thoi:

42 x 4 = 168 (m)

Số mét dây kẽm gai cần có để rào miếng đất là:

168 x 4 = 672 (m)

Đáp số: 672m.

Câu 4:

 Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi 22m, chiều dài hơn chiều rộng 3m. Em hãy tính diện tích hình thoi MNPQ.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

22 : 2 = 11 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

(11 – 3) : 2 = 4 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

4 + 3 = 7 (cm)

Hình thoi MNPQ có đường chéo QN = AB = 7cm, đường chéo MP = BC = 4cm nên có diện tích bằng:

7 x 4 : 2 = 14 (cm2)

Đáp số: 14cm2.

Câu 5:

 Tìm diện tích hình chữ nhật MBOA, biết hình thoi ABCD có diện tích bằng 48cm2 và đường chéo AC = 12cm.

Giải:

Độ dài đường chéo BD của hình thoi ABCD bằng:

48 x 2 : 12 = 8 (cm)

Độ dài đoạn BO bằng:

8 : 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn AO bằng:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MBOA bằng:

6 x 4 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Câu 6: Tìm diện tích hình chữ nhật ABCD, biết hình thoi AMBN có diện tích bằng 14cm2, độ dài đoạn thẳng MO bằng 2cm và chu vi hình chữ nhật ABCD bằng 22cm

Giải:

Độ dài đoạn MN bằng:

2 x 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

14 x 2 : 4 = 7 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD bằng:

22 : 2 = 11 (cm)

Độ dài chiều rộng AD của hình chữ nhật ABCD bằng:

11 – 7 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

7 x 4 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá