Học TậpLớp 4

35 Bài tập Phép chia phân số lớp 4

Bài tập Ôn tập Phép chia phân số Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về phép chia phân số môn Toán 4.

Bài tập Phép chia phân số lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Phép chia phân số lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Phân số đảo ngược của phân số 735 là:

A. 15

B. 17

C. 357

D. 1

Câu 2: Thực hiện phép tính 37:421

A. 64

B. 74

C. 94

D. 124

Câu 3: Tính 5:16

A. 56

B. 30

C. 65

D. 61×5

Câu 4: Tính rồi rút gọn: 1417:72

A. 25

B. 417

C. 1434

D. 435

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức: 542:157+12

A. 59

B. 918

C. 518

D. 49

Câu 6: Tìm x biết: x×45=125

A. x=45

B. x=35

C. x=3

D. x=4

Câu 7: Mẹ đi chợ mua một số ki-lô-gam gạo nếp, mẹ lấy ra 15 số gạo để làm bánh chưng, 13 số gạo mẹ đem biếu bà, mẹ còn lại 21kg gạo. Hỏi mẹ mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

A. 50kg

B45 kg

C35 kg

D. 55 kg

Câu 8: Phân số 15 gấp phân số 125 số lần là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính rồi rút gọn:

a)37:94b)26:318+511:922c)598:34

Câu 2: Tìm

a)45×x=27b)18:x=15:32

Câu 3: Tính: 35+811:455

Câu 4: Một cửa hàng mới khai trương buổi sáng bán được 280m vải, bằng 25 số vải bán được cả ngày hôm đó. Hỏi ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải tất cả?

Câu 5: Một hình bình hành có diện tích 56m2 , chiều cao 25m. Tính độ dài đáy của hình đó.

Bài tập Phép chia phân số lớp 4

Câu 1: Có một cái hồ và hai vòi nước. Vòi thứ nhất có thể chảy đầy hồ trong 4 giờ, vòi thứ hai có thể chảy đầy hồ trong 6 giờ. Nếu hồ không có nước, mở hai vòi cùng chảy một lúc thì sau bao lâu sẽ đầy nước?

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức

a, \frac{1}{2}:\frac{3}{4}:5

b, \frac{2}{5}:12:\frac{4}{3}

c, \left( {\frac{1}{4}:5 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}} \right):\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5}:4} \right)

d, \left( {\frac{3}{4}:5 + \frac{1}{2}:\frac{3}{5}} \right) \times \left( {\frac{4}{5} + \frac{1}{3} \times 2} \right)

Câu 3: Tìm X, biết: \frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2}:\frac{5}{3} - \frac{5}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}

Câu 4: Tìm phân số biết:

a, \frac{3}{4} \times \frac{a}{b} = \frac{1}{2}

b,\frac{3}{4}:\frac{a}{b} = 3

Đáp án Bài tập Phép chia phân số lớp 4

Câu 1:

Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được số phần bể là: 1:4 = \frac{1}{4}(bể)

Trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy được số phần bể là: 1:6 = \frac{1}{6}(bể)

Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy được số phần bể là: \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{{12}}(bể)

Thời gian để hai vòi cùng chảy đầy bể là: 1:\frac{5}{{12}} = \frac{{12}}{5}(giờ)

Đáp số: \frac{{12}}{5}giờ

Câu 2:

a, \frac{1}{2}:\frac{3}{4}:5 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}:5 = \frac{3}{8}:5 = \frac{3}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{{40}}

b, \frac{2}{5}:12:\frac{4}{3} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{{12}}:\frac{4}{3} = \frac{1}{{30}} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{{40}}

c,

\begin{array}{l}
\left( {\frac{1}{4}:5 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}} \right):\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5}:4} \right) = \left( {\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}} \right):\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{4}} \right)\\
 = \left[ {\frac{1}{4} \times \left( {\frac{1}{5} + \frac{1}{3}} \right)} \right]:\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{{20}}} \right) = \left( {\frac{1}{4} \times \frac{8}{{15}}} \right):\left( {\frac{{40}}{{60}} + \frac{3}{{60}}} \right) = \frac{2}{{15}}:\frac{{43}}{{60}}\\
 = \frac{2}{{15}} \times \frac{{60}}{{43}} = \frac{8}{{43}}
\end{array}

d,

\begin{array}{l}
\left( {\frac{3}{4}:5 + \frac{1}{2}:\frac{3}{5}} \right) \times \left( {\frac{4}{5} + \frac{1}{3} \times 2} \right) = \left( {\frac{3}{4} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{5}{3}} \right) \times \left( {\frac{4}{5} + \frac{2}{3}} \right)\\
 = \left( {\frac{3}{{20}} + \frac{5}{6}} \right) \times \left( {\frac{{12}}{{15}} + \frac{{10}}{{15}}} \right) = \left( {\frac{9}{{60}} + \frac{{50}}{{60}}} \right) \times \frac{{22}}{{15}} = \frac{{59}}{{60}} \times \frac{{22}}{{15}} = \frac{{649}}{{450}}
\end{array}

Câu 3:

\begin{array}{l}
\frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2}:\frac{5}{3} - \frac{5}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\\
\frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2}:\frac{5}{3} - \frac{5}{4} = \frac{1}{6}\\
\frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2}:\frac{5}{3} = \frac{1}{6} + \frac{5}{4}\\
\frac{3}{5} \times X + \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{{17}}{{12}}\\
\frac{3}{5} \times X + \frac{3}{{10}} = \frac{{17}}{{12}}\\
\frac{3}{5} \times X = \frac{{17}}{{12}} - \frac{3}{{10}}\\
\frac{3}{5} \times X = \frac{{67}}{{60}}\\
X = \frac{{67}}{{60}}:\frac{3}{5}\\
X = \frac{{67}}{{60}} \times \frac{5}{3} = \frac{{67}}{{36}}
\end{array}

Câu 4:

a, \frac{a}{b} = \frac{3}{4}:\frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times 2 = \frac{3}{2}

b, \frac{a}{b} = \frac{3}{4}:3 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}

Bài tập Phép chia phân số lớp 4

Câu 1: Tìm x, biết: Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Ta có:

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy x = Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 2: Gía trị của biểu thức: Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải là:

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Ta có:

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy đáp án đúng là Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 3: Phép tính sau đúng hay sai?

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

A. Đúng

B. Sai

Ta có:

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy phép tính đã cho là sai.

Câu 4: Tính rồi rút gọn: Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Ta có:

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy đáp án đúng là Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 5: Tính: Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Ta có: Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy đáp án đúng là Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 6: Phân số Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải gấp phân số Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải số lần là:

A. 4 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 14 lần

Ta có: Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Do đó, phân số Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải gấp 8 lần phân số Bài tập Phép chia phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy đáp án đúng là 8.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *