Học TậpLớp 4

35 Bài tập Phép nhân phân số lớp 4

Bài tập Ôn tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về phép nhân phân số môn Toán 4.

Bài tập Phép nhân phân số lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Phép nhân phân số lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phép nhân phân số có những tính chất nào sau đây:

A. Tính chất giao hoán

B. Tính chất kết hợp

C. Tính chất phân phối

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Kết quả của phép nhân 23×45 là:

A. 68

B. 34

C. 815

D. 65

Câu 3: Cho phép tính sau: 204×37. Rút gọn rồi tính ta được kết quả là:

A. 4

B. 537

C. 5

D. 157

Câu 4: Tính 12×43:

A. 17

B. 12

C. 16

D. 19

Câu 5: Tính rồi rút gọn: 14412×35

A. 1235

B. 365

C. 315

D. 367

Câu 6: Tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh 45m

A. 85m

B165m

C125m

D. 175m

Câu 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng 34m , chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 34m2

B. 1216m2.

C. 2116m2.

D. 2716m2.

Câu 8: Tính 23×34×45×56×67×78×89

A. 724

B20202021

C29

D. 89

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính:

a) 164×39

b) 78×94

c) 235×2

d) 2×49

Câu 2: Thực hiện phép tính:

a)12+45×23b)35×78+12×75c)224×411×15d)7435×20

Câu 3: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 175m và chiều rộng bằng 12 chiều dài.

Câu 4: Tính diện tích hình vuông có cạnh 45m.

Câu 5: Lớp 4A có 48 học sinh và số học sinh nam bằng 58 số học sinh cả lớp. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp đó.

Bài tập Phép nhân phân số lớp 4

Câu 1: Tính:

a, \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5}

b, \frac{3}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{2}{3}

c, \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} \times \frac{8}{9}

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 18 \times \left( {\frac{{19191919}}{{21212121}} + \frac{{88888}}{{99999}}} \right)

b, 101 \times \left( {\frac{5}{{1111}} + \frac{5}{{3333}} + \frac{2}{{125 \times 8 + 111}}} \right)

c, \frac{{995 \times 37 + 1000}}{{39 \times 995 - 990}}

d, \frac{{1995}}{{1997}} \times \frac{{1990}}{{1993}} \times \frac{{997}}{{995}} \times \frac{{1993}}{{1995}} \times \frac{{1997}}{{1994}}

Câu 3: Nhà của Lan trồng cà chua trên một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là \frac{{34}}{5} m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Biết rằng cứ 1m² thì thu được 2kg cà chua. Hỏi nhà Lan thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?

Đáp án Bài tập Phép nhân phân số lớp 4

Câu 1:

a, \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{{2 \times 3 \times 4}}{{3 \times 4 \times 5}} = \frac{2}{5}

b, \frac{3}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{{3 \times 5 \times 2}}{{2 \times 6 \times 3}} = \frac{5}{6}

c, \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} \times \frac{8}{9} = \frac{{3 \times 1 \times 8}}{{4 \times 5 \times 9}} = \frac{2}{{15}}

Câu 2

a,

\begin{array}{l}
18 \times \left( {\frac{{19191919}}{{21212121}} + \frac{{88888}}{{99999}}} \right) = 18 \times \left( {\frac{{19 \times 1010101}}{{21 \times 1010101}} + \frac{{8 \times 11111}}{{9 \times 11111}}} \right)\\
 = 18 \times \left( {\frac{{19}}{{21}} + \frac{8}{9}} \right) = 18 \times \frac{{19}}{{21}} + 18 \times \frac{8}{9} = \frac{{18}}{1} \times \frac{{19}}{{21}} + \frac{{18}}{1} \times \frac{8}{9}\\
 = \frac{{18 \times 19}}{{1 \times 21}} + \frac{{18 \times 8}}{{1 \times 9}} = \frac{{3 \times 6 \times 19}}{{1 \times 3 \times 7}} + \frac{{2 \times 9 \times 8}}{{1 \times 9}} = \frac{{114}}{7} + 16 = \frac{{114}}{7} + \frac{{112}}{7} = \frac{{226}}{7}
\end{array}

b,

\begin{array}{l}
101 \times \left( {\frac{5}{{1111}} + \frac{5}{{3333}} + \frac{2}{{125 \times 8 + 111}}} \right) = 101 \times \left( {\frac{5}{{1111}} + \frac{5}{{3 \times 1111}} + \frac{2}{{1000 + 111}}} \right)\\
 = 101 \times \left( {\frac{5}{{1111}} + \frac{2}{{1111}} + \frac{5}{{3 \times 1111}}} \right) = 101 \times \left( {\frac{7}{{1111}} + \frac{5}{{1111}} \times \frac{1}{3}} \right)\\
 = 101 \times \left[ {\frac{1}{{1111}} \times \left( {7 + \frac{1}{3}} \right)} \right] = 101 \times \frac{1}{{1111}} \times \frac{{22}}{3} = 101 \times \frac{1}{{11 \times 101}} \times \frac{{11 \times 2}}{3} = \frac{2}{3}
\end{array}

c,

\begin{array}{l}
\frac{{995 \times 37 + 1000}}{{39 \times 995 - 990}} = \frac{{995 \times 37 + 1000}}{{\left( {37 + 2} \right) \times 995 - 990}} = \frac{{995 \times 37 + 1000}}{{37 \times 995 + 2 \times 995 - 990}}\\
 = \frac{{995 \times 37 + 1000}}{{995 \times 37 + 1990 - 990}} = \frac{{995 \times 37 + 1000}}{{995 \times 37 + 1000}} = 1
\end{array}

d,

\begin{array}{l}
\frac{{1995}}{{1997}} \times \frac{{1990}}{{1993}} \times \frac{{997}}{{995}} \times \frac{{1993}}{{1995}} \times \frac{{1997}}{{1994}} = \frac{{1995 \times 1990 \times 997 \times 1993 \times 1997}}{{1997 \times 1993 \times 995 \times 1995 \times 1994}}\\
 = \frac{{997 \times 995 \times 2}}{{995 \times 997 \times 2}} = 1
\end{array}

Câu 3:

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là: \frac{{34}}{5} \times 4 = \frac{{136}}{5} (m)

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là: \frac{{34}}{5} \times \frac{{136}}{5} = \frac{{4624}}{{25}} (m²)

Số ki-lô-gam cà chua thu hoạch được là: \frac{{4624}}{{25}} \times 2:1 = \frac{{9248}}{{25}} = 369,92(kg)

Đáp số: 369,92 ki-lô-gam

Bài tập Phép nhân phân số lớp 4

Câu 1: Tính rồi rút gọn: Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Ta có: Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy đáp án đúng là Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 2: Rút gọn rồi tính: Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Ta có: Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Vậy đáp án đúng là Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải.

Câu 3:

Tìm x, biết x: Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Câu 4: Tính: Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải

Câu 5: Bác Lan trồng cà chua trên một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giảim, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Biết rằng cứ 1m2 thì thu được 3kg cà chua, vậy trên cả mảnh vườn đó bác Lan thu được số ki-lô-gam cà chua là:

A. 111 kg

B. 145 kg

C. 3675 kg

D. 11100 kg

Chiều dài mảnh vườn đó là:

Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải × 4=70(m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

Bài tập Phép nhân phân số Toán lớp 4 có lời giải × 70=1225(m2)

Trên cả mảnh vườn đó bác Lan thu được số ki-lô-gam cà chua là:

1225×3=3675(kg)

Đáp số: 3675kg.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88