Học TậpLớp 4

35 Bài tập Tìm phân số của một số lớp 4

Bài tập Ôn tập Tìm phân số của một số Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về tìm phân số của một số môn Toán 4.

Bài tập Tìm phân số của một số lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Tìm phân số của một số lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Mẹ 49 tuổi, tuổi con bằng 37 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

A. 21 tuổi

B. 15 tuổi

C. 14 tuổi

D. 22 tuổi

Câu 2: Bác An có một thửa ruộng .Trên thửa ruộng ấy bác dành 12 diện tích để trồng rau, 13 để đào ao, phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 30m2. Tính diện tích thửa ruộng.

A. 160m2

B. 170m2

C. 180m2

D. 190m2

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 23 chiều dài. Tính chiều rộng của mảnh vườn đó.

A. 30m

B. 32m

C. 40m

D. 42m

Câu 4: Một bể chứa 4500 lít nước, người ta tháo ở bể đó đi 25 bể. Hỏi trong bể còn lại bao nhiêu lít nước?

A. 2500l

B. 2600l

C. 2700l

D. 2800l

Câu 5: Một lớp học có 40 học sinh. Trong đó, 18 số học sinh được xếp loại giỏi. Còn lại là học sinh khá và học sinh trung bình. 

A. 20 học sinh

B. 24 học sinh

C. 32 học sinh

D. 35 học sinh

Câu 6: Số thứ nhất là 68. Số thứ hai bằng 52 số thứ nhất. Tìm số thứ hai.

A. 110

B. 120

C. 170

D. 220

Câu 7: Biết 512 của B là 25m. Vậy B bằng bao nhiêu mét?

A. 90m

B. 80m

C. 60m

D. 40m

Câu 8: Một cửa hàng bán được 96kg gạo trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai bán được 13 số gạo ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 110kg.

B120kg.

C116kg.

D. 128kg.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Một mảnh vườn hình vuông, ở giữa vườn người ta đào một cái ao hình vuông có cạnh 4m. Biết rằng, diện tích đất làm ao bằng 15 diện tích mảnh vườn. Tính diện tích phần còn lại của mảnh vườn.

Câu 2: Lớp 4A và lớp 4B trồng được tất cả 90 cây. Trong đó lớp 4A trồng được 23 tổng số cây. Tính số cây lớp 4B trồng được.

Câu 3: Một cửa hàng bán vải mới khai trương, trong 3 ngày đầu cửa hàng bán được 1250m vải. Trong đó ngày đầu tiên khai trương cửa hàng giảm giá nên bán được 35 số vải bán trong 3 ngày đầu. Hỏi ngày đầu tiên đó cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Câu 4: Trong đợt kiểm tra học kì vừa qua ở khối 4 thầy giáo nhận thấy 12 số học sinh đạt điểm giỏi, 13 số học sinh đạt điểm khá, 110 số học sinh đạt trung bình còn lại là số học sinh đạt điểm yếu. Tính số học sinh đạt điểm yếu biết số học sinh giỏi là 45 em.

Câu 5: Bác Hồng có một thửa ruộng .Trên thửa ruộng ấy bác dành 12 diện tích để trồng rau, 13 để đào ao phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 28m2. Tính diện tích thửa ruộng.

Bài tập Tìm phân số của một số lớp 4

Câu 1: Mẹ 49 tuổi ,tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Câu 2: Mẹ 36 tuổi ,tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

Câu 3: Bác An có một thửa ruộng .Trên thửa ruộng ấy bác dành 1/2 diện tích để trồng rau. 1/3 Để đào ao phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 30m2. Tính diện tích thửa ruộng.

Câu 4: Hai kho có 360 tấn thóc. Nếu lấy 1/3 số thóc ở kho thứ nhất và 2/5 số thóc ở kho thứ 2 thì số thóc còn lại ở 2 kho bằng nhau.

a. Tính số thóc lúc đầu mỗi kho.

b. Hỏi đã lấy ra ở mỗi kho bao nhiêu tấn thóc.

Câu 5: Hai bể chứa 4500 lít nước, người ta tháo ở bể thứ nhất 2/5 bể. Tháo ở bể thứ hai là 1/4 bể thì số nước còn lại ở hai bể bằng nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước.

Câu 6: Hai bể chứa 4500 lít nước . người ta tháo ở bể thứ nhất 500 lít .Tháo ở bể thứ hai là 1000 lít thì số nước còn lại ở hai bể bằng nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước.

Đáp án Bài tập Tìm phân số của một số lớp 4

Câu 1:

Tuổi của con là: 49 x 2/7 = 14 (tuổi)

Đáp số: 14 tuổi

Câu 2:

Tuổi của con hiện nay là: 36 : 6 = 6 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 36 – 6 = 30 (tuổi)

Khi tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ thì tuổi mẹ là: 30 : (3 – 1) = 15 (tuổi)

Sau số năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ là: 15 – 6 = 9 (năm)

Đáp số: 9 năm

Câu 3:

Số phần chỉ diện tích đường đi là: 1 – (1/2 + 1/3) = 1/6 (thửa ruộng)

Diện tích thửa ruộng là: 30 x 6 = 180m²

Đáp số: 180m²

Câu 4:

a. Số phần đã bị lấy đi là: 1/3 + 2/5 = 11/15 (số thóc)

Số phần còn lại là: 1 – 11/15 = 4/15 (số thóc)

Số thóc còn lại là: 360 x 4/15 = 96 (tấn)

Số thóc còn lại ở kho thứ nhất và thứ hai là: 96 : 2 = 48 (tấn)

Số thóc lúc đầu của kho thứ nhất là: 48 : 1/3 = 144 (tấn)

Số thóc lúc đầu của kho thứ hai là: 48 : 2/5 = 120 (tấn)

b. Số thóc đã lấy ra ở kho thứ nhất là: 144 – 48 = 96 (tấn)

Số thóc đã lấy ra ở kho thứ hai là: 120 – 48 = 72 (tấn)

Đáp số: a, 144 tấn, 120 tấn; b, 96 tấn, 72 tấn

Câu 5:

Số lít nước còn lại ở bể 1 là: 1 – 2/5 = 3/5 (bể)

Số lít nước còn lại ở bể 2 là: 1 – 1/4 = 3/4 (bể)

Theo đề bài thì hai bể bằng nhau nên 3/5 = 3/4

Gọi bể 1 là 5 phần thì bể 2 là 4 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 4 = 9 (phần)

Bể thứ nhất chứa là: 4500 : 9 x 5 = 2500 (lít)

Bể thứ hai chứa là: 4500 – 2500 = 2000 (lít)

Đáp số: bể 1 2500 lít, bể 2 2000 lít

Câu 6:

Bể thứ hai hơn bể thứ nhất số lít là: 1000 – 500 = 500 (lít)

Bể thứ nhất có số lít là: (4500 – 500) : 2 = 2000 (lít)

Bể thứ hai có số lít là: 2000 + 500 = 2500 (lít)

Đáp số: bể thứ nhất 2000 lít, bể thứ hai 2500 lít

Bài tập Tìm phân số của một số lớp 4

Câu 1: Tính:

a) \frac{4}{{15}}của 30kg

b) \frac{{21}}{{17}} của 17 m2

c) \frac{3}{17} của 51l

d) \frac{16}{15} của 75cm

Lời giải:

a) \frac{4}{{15}} của 30kg là 30 \times \frac{4}{{15}} = 8(kg)

b) \frac{{21}}{{17}} của 17 m2 là 17 \times \frac{{21}}{{17}} = 21 (m2)

c) \frac{3}{17} của 51l là 51 : 17 x 3 = 9 (l)

d) \frac{16}{15} của 75cm là 75 : 15 x 16 = 80 (cm)

Câu 2: Một sân trường có chiều dài 120m, chiều rộng bằng \frac{5}{6} chiều dài. Tính diện tích của sân trường đó.

Lời giải:

Chiều rộng của sân trường hình chữ nhật là:

120 \times \frac{5}{6} = 100 (m)

Diện tích của sân trường hình chữ nhật là:

120 x 100 = 12000 (m2)

Đáp số: 12000m2

Câu 3: Một cửa hàng có 4 tấn gạo, cửa hàng đã bán được \frac{3}{8} số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải:

Đổi 4 tấn = 4000kg

Số gạo cửa hàng đã bán được là:

4000 \times \frac{3}{8} = 1500 (kg)

Số gạo cửa hàng còn lại là:

4000 – 1500 = 2500 (kg)

Đáp số: 2500kg gạo

Câu 4: Mẹ năm nay 49 tuổi, tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Lời giải:

Tuổi con năm nay là:

49 : 7 x 2 = 14 (tuổi)

Đáp số: 14 tuổi.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin