Học TậpLớp 5

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu tiêu đề Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) hay, chi tiết sẽ giúp học sinh ôn luyện, biết cách làm các dạng bài tập Toán lớp 5 từ đó học tốt Toán lớp 5.

Chỉ 70k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 bản word có lời giải chi tiết:

B1: Gửi phí vào tài khoản 011110002558311 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1)

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Muốn làm một cái hộp chữ nhật dài 10cm, rộng 4cm, cao 5cm, không có nắp và không tính các mép dán, bạn Hùng phải dùng miếng bìa có diện tích là :

 

    A. 200 cm2      B. 140 cm2

    C. 220 cm2      D. 180 cm2

Câu 2: Một hình lập phương có diện tích một mặt là 81 cm2. Thể tích hình lập phương đó là:

    A. 729 cm       B. 729 cm2

    C. 729 cm3      D. 729 m3

Câu 3: 4cm3 = …..dm3

    A. 4000 dm3      B. 0,004 dm3

    C. 0.04dm3       D. 0,4 dm3

Câu 4: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m3 =… dm3

    A. 400 dm3      B. 40 dm3

    C. 4 dm3        D. 0,004 dm3

Câu 5: Thể tích hình bên là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 6 cm3       B. 8 cm3

    C. 10 cm3      D. 12 cm3

Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : 0,15 m3 = ………. dm3 là bao nhiêu ?

    A. 15        B. 150

    C. 1500      D. 15000

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Viết số đo hoặc chữ thích hợp vào ô trống ( theo mẫu )

Đọc số Viết số
Mười tám mét khối 18m3
  302m3
  2005 m3
  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án
  0,308 m3
Năm trăm mét khối  
Tám nghìn không trăm hai mươi mét khối  
Mười hai phần trăm mét khối  
Không phẩy bảy mươi mét khối  

Câu 2: Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

– Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D C B A D B

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Đọc số Viết số
Mười tám mét khối 18m3
Ba trăm linh hai mét khối 302m3
Hai nghìn không trăm linh năm mét khối 2005 m3
Ba phần mười mét khối Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án
Không phẩy ba trăm linh tám mét khối 0,308 m3
Năm trăm mét khối 500 m3
Tám nghìn không trăm hai mươi mét khối 8020 m3
Mười hai phần trăm mét khối Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án
Không phẩy bảy mươi mét khối 0,70 m3

(Mỗi ô điền đúng cho 0,25 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

– Hs chia thành hai hình hộp chữ nhật như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Thể tích hình 1 là :

    12 x 8 x 5 = 480 (cm3)

Chiều rộng hình 2 là:

    16 – 12 = 4 (cm)

Thể tích hình 2 là :

    10 x 4 x 8 = 320 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

    480 + 320 = 800(cm3)

Đáp số :800cm3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 dm , chiều rộng 3 dm và chiều cao 4 dm . Người ta xếp các các hộp hình lập phương có cạnh 1 dm vào trong thùng . Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp để đầy thùng.

    A . 36 hộp      B . 60 hộp

    C . 64 hộp      D . 80 hộp

Câu 2: Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 216 cm2. thể tích hình lập phương đó là:

    A. 36 cm2       B. 35 cm3

    C. 216 cm2     D. 216 cm3

Câu 3: dm3 = … cm3

    A. 2 cm3        B. 20 cm3

    C. 200 cm3      D. 2000 cm3

Câu 4: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5: Không phẩy ba trăm linh năm xăng – ti – mét khối viết là:

    A. 0,305 cm3      B. 0,305cm2

    C. 0,305 m2       D. 0,305m3

Câu 6: Một hộp giấy dạng hình lập phương có cạnh 12 cm . Người ta sơn 6 mặt cả bên trong và bên ngoài . Diện tích cần sơn là:

    A. 576 cm2       B. 1728cm2

    C. 1152 cm2      D. 864 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m , chiều rộng 0,8 m chiều cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài , chiều rộng , chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

a ) Tính thể tích mỗi hình trên

b ) Hình nào có thể tích lớn hơn và hơn bao nhiêu dm3

Câu 2: Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15 m . Mỗi dm3 kim loại đó cân nặng 10 kg . Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu kg ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23

Thời gian: 45 phút

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán 5

Tuần 23 – Thời gian: 45 phút

   

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 4700cm3 là kết quả của số nào ?

    A. 4,7dm3      B. 4,7m3

    C. 4,7cm3      D. 4,7mm3

Câu 2: Thể tích hình lập phương có cạnh a là:

    A. V = a x a

    B. V = a x a x 4

    C. V = a x a x 6

    D. V = a x a x a

Câu 3: Xếp các hình lập phương 1 cm3 thành một cái tháp (như hình vẽ ). Số hình lập phương 1 cm3 của cái tháp đó là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 9          B. 14

    C. 10         D 21

Câu 4: 32,287 m3 =…… dm3

    A. 322,87 dm3      B. 3228,7 dm3

    C. 32287 dm3       D. 0,32287 dm3

Câu 5: Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

813,232413m3 ….. 813,232413cm3

    A. <        B. >        C. =

Câu 6: 45% của 6m3 là bao nhiêu đề – xi – mét khối.

    A. 27dm3        B. 270dm3

    C. 27000 dm3      D. 2700dm3

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 60cm, chiều rộng là 40cm. Mực nước trong bể là 20cm. Người ta thả hòn đá cảnh vào trong bể nước thì mực nước dâng lên cao 35cm (đo từ đáy bể). Em hãy tính thể tích hòn đá cảnh?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kính thước trong lòng bể là chiều dài 2m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,4m . Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước (biết 1dm3 nước = 1 lít nước)

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin