Học TậpLớp 2

Toán lớp 2 trang 135, 136, 137 Bài 36: Ôn tập chung | Kết nối tri thức

Thầy cô giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 2 trang 135, 136, 137 Bài 36: Ôn tập chung sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập môn Toán lớp 2.

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 135, 136, 137 Bài 36: Ôn tập chung

Toán lớp 2 trang 135, 136 Luyện tập 1

Bạn đang xem: Toán lớp 2 trang 135, 136, 137 Bài 36: Ôn tập chung | Kết nối tri thức

Toán lớp 2 trang 135 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.

a)

Toán lớp 2 trang 135, 136 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Số thích hợp với Toán lớp 2 trang 135, 136 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 3) là:

A. 39                   B. 40                     C. 41

b) Nếu ngày 19 tháng 12 là thứ Hai thì ngày 22 tháng 12 là:

A. Thứ Tư                 B. Thứ Năm              C. Thứ Sáu

Phương pháp giải:

a) Dựa vào số thứ tự trên tia số để tìm số thích hợp với dấu ? : hai số liền nhau trên tia số hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

b) Dựa vào thứ tự các ngày trong tháng để tìm xem ngày 22 tháng 12 là thứ mấy.

Lời giải:

a) Các số trên tia số đã cho như sau:

Toán lớp 2 trang 135, 136 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Vậy số thích hợp với dấu ? là 41.

Chọn C.

b) Ngày 19 tháng 12 là thứ Hai nên ta có:

– Ngày 20 tháng 12 là thứ Ba.

– Ngày 21 tháng 12 là thứ Tư.

– Ngày 22 tháng 12 là thứ Năm.

Vậy nếu ngày 19 tháng 12 là thứ Hai thì ngày 22 tháng 12 là thứ Năm.

Chọn B.

Toán lớp 2 trang 135 Bài 2: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Toán lớp 2 trang 135, 136 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Nhớ lại cách gọi giờ trong ngày:

– 2 giờ chiều hay còn gọi là 14 giờ ;

– 4 giờ 30 phút chiều hay còn gọi là 16 giờ 30 phút.

– 8 giờ tối hay còn gọi là 8 giờ tối.

Lời giải:

Toán lớp 2 trang 135, 136 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Toán lớp 2 trang 135 Bài 3: Đặt tính rồi tính.

a) 36 + 7              5 + 48               29 + 64

b) 73 – 6              82 – 57              91 – 85

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

a)+36743                    +54853                    +296493

b)73667                    825725                    91856

Toán lớp 2 trang 136 Bài 4: Rô-bốt cao 89 cm, Mi cao hơn Rô-bốt 9 cm. Hỏi Mi cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (chiều cao của Rô-bốt, số xăng-ti-mét Mi cao hơn Rô-bốt ) và hỏi gì (chiều cao của Mi), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm chiều cao của Mi ta lấy chiều cao của Rô-bốt cộng với số xăng-ti-mét Mi cao hơn Rô-bốt.

Lời giải:

Tóm tắt

Rô-bốt: 89 cm

Mi cao hơn Rô-bốt: 9 cm

Mi: … cm?

Bài giải

Mi cao số xăng-ti-mét là:

89 + 9 = 98 (cm)

Đáp số: 98 cm.

Toán lớp 2 trang 136 Bài 5: Có hai đường đi để kiến đến chỗ miếng bánh như hình dưới đây.

Toán lớp 2 trang 135, 136 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

a) Tìm số thích hơp.

– Đường đi ABC dài Toán lớp 2 trang 135, 136 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1)  cm.

– Đường đi MNPQ dài Toán lớp 2 trang 135, 136 Luyện tập 1 | Kết nối tri thức (ảnh 1) cm.

b) Đường đi nào ngắn hơn?

Phương pháp giải:

a) Thực hiện tính nhẩm độ dài mỗi đường đi:

– Độ dài đường đi ABC bằng tổng độ dài đoạn thẳng AB và BC.

– Độ dài đường đi MNPQ bằng tổng độ dài các đoạn thẳng MN, NP và PQ.

b) So sánh độ dài hai đường đi, từ đó tìm được đường đi ngắn hơn.

Lời giải:

a) Độ dài đường đi ABC là:

            52 + 38 = 90 (cm)

Độ dài đường đi MNPQ là:

           39 + 23 +35 = 97 (cm)

Vậy:  – Đường đi ABC dài 90 cm.

         – Đường đi MNPQ dài 97 cm.

b) Ta có: 90 cm < 97 cm.

Vậy đường đi ABC ngắn hơn đường đi MNPQ.

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2

Toán lớp 2 trang 136 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng.

a)

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 12)

Hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều là:

A. M và E         B. M và G          C. N và G

b) 

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 11)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 7 cm              B. 12 cm            C. 13 cm

Phương pháp giải:

a) Dựa vào số chỉ kim giờ và kim phút để đọc giờ trên mỗi đồng hồ M và N, từ đó tìm được hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD.

Lời giải:

a) Đồng hồ M chỉ 3 giờ 30 chiều hay 15 giờ 30 phút.

   Đồng hồ N chỉ 4 giờ chiều hay 16 giờ.

Vậy hai đồng hồ M và E chỉ cùng giờ vào buổi chiều.

Chọn A.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

                4 + 3 + 6 = 13 (cm)

Chọn C.

Toán lớp 2 trang 137 Bài 2: Tìm số thích hợp.

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 10)

b) Rót đầy hai ca từ một can chứa đầy nước.

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Trong can còn lại Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 9) l nước.

Phương pháp giải:

a) Quan sát cân, đọc số đo ki-lô-gam mỗi quả cân ở trên cân đĩa, sau đó để tính cân nặng của quả mít ta tính tổng cân nặng của 2 quả cân trên đĩa cân.

b) Quan sát cân, đọc số đo trên can và số đo trên mỗi ca, sau đó để tính số lít nước còn lại ta lấy số lít nước ban đầu có trong can trừ đi số lít nước rót ra ở hai can.

Lời giải:

a) Ta có: 2 kg + 5 kg = 7 kg.

Vậy quả mít cân nặng 7 kg.

b) Ta có:  10 l – 2 l – 2 l = 8 l – 2 l = 6 l.

Vậy trong can còn lại 6 l nước.

Toán lớp 2 trang 137 Bài 3: Để ủng hộ các bạn vùng lũ lụt, lớp 2A quyên góp được 83 quyển sách, lớp 2B quyên góp được ít hơn lớp 2A là 18 quyển sách. Hỏi lớp 2B quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quyển sách lớp 2A quyên góp được, số quyển sách lớp 2B quyên góp ít hơn lớp 2A) và hỏi gì (số quyển sách lớp 2B quyên góp được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số quyển sách lớp 2B quyên góp được ta lấy số quyển sách lớp 2A quyên góp được trừ đi số quyển sách lớp 2B quyên góp ít hơn lớp 2A.

Lời giải:

Tóm tắt

Lớp 2A: 83 quyển sách

Lớp 2B ít hơn lớp 2A: 18 quyển sách

Lớp 2B: … quyển sách?

Bài giải

Lớp 2B quyên góp được số quyển sách là:

83 – 18 = 65 (quyển sách)

Đáp số: 65 quyển sách.

Toán lớp 2 trang 137 Bài 4: Tìm số thích hợp.

a) 

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 6)

b) 

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Ta có:  62 – 6 = 56 ;

               56 + 27 = 83 ;

               83 – 40 = 43.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 4)

b) Ta có:   27 + 5 = 32 ;

                32 – 19 = 13 ;

                13 + 30 = 43.

Vậy ta có kết quả như sau:

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Toán lớp 2 trang 137 Bài 5: Chọn câu trả lời đúng.

Số hình tứ giác có trong hình sau là:

A. 2                                          B. 3

C. 4                                          D. 5

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Đếm các hình tứ giác có 1 hình đơn trước, sau đó đếm các hình tứ giác có hai hình đơn hoặc ba hình đơn.

Lời giải:

Ta kí hiệu các hình như sau:

Toán lớp 2 trang 136, 137 Luyện tập 2 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Các hình tứ giác có trong hình vẽ đã cho là:

– Hình tứ giác có 1 hình đơn: hình 1.

– Hình tứ giác có 2 hình đơn: hình gồm hình 1 và hình 2; hình gồm hình 2 và hình 3.

– Hình tứ giác gồm cả ba hình 1, 2, 3.

Vậy có tất cả 4 hình tứ giác.

Chọn C.

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá