Học TậpLớp 6

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Thầy cô xin giới thiệu Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) giúp học sinh lớp 6 nắm được trọng tâm văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ từ đó học tốt môn Ngữ văn 6.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Bạn đang xem: Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ hay, ngắn gọn (Cánh Diều )

Video Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ (mẫu 1)

Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 của quân và dân ta. Ba đợt tiến công diễn ra trong năm mươi sáu ngày đêm. Đợt 1 (từ 13 đến 17 tháng 3), ta tiêu diệt hai cứ điểm được tổ chức phòng ngự tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập, mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta tiến xuống lòng chảo và khu trung tâm. Đợt 2 (từ 30 tháng 3 đến 30 tháng 4), đây là đợt tấn công dai dẳng, dài ngày nhất quyết liệt nhất, gay go nhất. Ta đã kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn các loại sống của ta. Quân địch rơi vào thể bị động mất tinh thần cao độ. Đợt 3 (từ 1 đến 7 tháng 5), quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 1)

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ (mẫu 2)

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong năm mươi sáu ngày đêm, với ba đợi tấn công. Từ ngày 13 đến 17 tháng 3 năm 1954, hai cứ điểm được tổ chức phòng ngự tốt nhất là Him Lam và Độc Lập bị tiêu diệt, mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta chiếm xuống lòng chảo và khu trung tâm. Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954, ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn các loại súng của ta. Quân địch rơi vào thế bị động. Cuối cùng, từ ngày 1 đến 7 tháng 5 năm 1954, quân ta tổng công kích tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã thắng lợi.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ (mẫu 3)

Bài viết trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ qua các đợt. Đợt 1 (13-17/3) ta tiêu diệt 2 cứ điểm được tổ chức phòng ngự tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc. Đợt 2 (30/3-30/4) đợt tấn công dai dẳng, dài ngày nhất ta kiểm soát các điểm cao địch rơi vào thế bị động mất tinh thần. Đợt 3 (1-7/5) quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954 chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 2)

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ (mẫu 4)

Ba đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ: Đợt 1 (13 đến 17/3) tiêu diệt 2 cứ điểm được tổ tức phòng ngự tốt nhất của giặc; Đợt 2 (30/3 đến 30/4) ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm khiến giặc rơi vào thế bị động; Đợt 3 (1 đến 7/5) ta tổng tấn công và dành chiến thắng.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ (mẫu 5)

Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của quân và dân ta. Chiến dịch chia làm 3 đợt tiến công: Đợt 1 (13 đến 17/3) Ta tiêu diệt 2 cứ điếm được tổ chức phòng ngự tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập, mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta tiến xuống lòng chảo và khu trung tâm. Đợt 2 (30/3 đến 30/4) Đợt tấn công dai dẳng, dài ngày nhất quyết liệt nhất, gay go nhất Ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn các loại sống của ta. Quần định rơi vào thể bị động mất tinh thần cao độ. Đợt 3 (1 đến 7/5) Quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ hay, ngắn gọn (Cánh Diều ) (ảnh 3)

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ (mẫu 6)

Đầu tiên, chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954. Toàn bộ chiến dịch diễn ra trong năm mươi sáu ngày đêm với ba đợi tấn công. Đợt 1 (từ 13 đến 17 tháng 3), hai cứ điểm phòng ngự tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập bị tiêu diệt, từ đó cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc được mở ra để quân ta tiến xuống lòng chảo và khu trung tâm. Đợt 2 (từ 30 tháng 3 đến 30 tháng 4), một đợt tấn công căng thẳng khi ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn các loại sống của ta, còn quân địch thì rơi vào mất cảnh giác. Cuối cùng, đợt 3 (từ 1 đến 7 tháng 5), quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch đã thắng lợi hoàn toàn.

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ (mẫu 7)

Toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong năm mươi sáu ngày đêm. Diễn biến được chia làm ba đợt tiến công. Từ ngày 13 đến 17 tháng 3 năm 1954, ta tiêu diệt hai cứ điểm được tổ chức phòng ngự tốt nhất là Him Lam và Độc Lập, mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta chiếm xuống lòng chảo và khu trung tâm. Đợt 2 từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954, ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn các loại súng của ta. Quân địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần cao độ. Đợi 3 từ ngày 1 đến 7 tháng 5 năm 1954, quân ta tổng công kích tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. Quân và dân ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm “mạnh nhất Đông Dương” – “pháo đài bất khả xâm phạm” của thực dân Pháp. 

Tóm tắt Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ (mẫu 8)

Văn bản “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ” là một đồ họa thông tin đã cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử dân tộc ta. Đó là diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ với ba đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Với mỗi đợt tiến công tác giả đều nêu ra thời gian diễn ra và những thành quả mà quân ta đã làm được ở mỗi đợt tiến công đó. Ngoài ra trong văn bản tác giả sử dụng nhiều hình ảnh, kí hiệu; ngôn từ ít, cô đọng nhằm truyền tải thông tin nhanh, rõ ràng, ngắn gọn.

Bố cục Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Có thể chia bài thành 3 phần:

– Phần 1: (từ đầu… trung tâm): Diễn biến đợt 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ

– Phần 2 (tiếp … cao độ): Diễn biến đợt 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ

– Phần 3: Còn lại: Diễn biến đợt 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ

Nội dung chính Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Văn bản “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ” với sự kết hợp giữa hình ảnh truyền thống và hình ảnh đồ họa đã cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử dân tộc ta. Đó là diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ với ba đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

Đôi nét về tác giả, tác phẩm

1. Thể loại: Văn bản thông tin

2. Xuất xứ 

infographics.vn – Tin đồ họa mới nhất trong ngày được báo Trung tâm thông tin tư liệu và đồ họa thông tin nhanh nhất 24h hàng ngày.

3. Giá trị nội dung

– Văn bản kể lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.

4. Giá trị nghệ thuật

– Trình tự thời gian được nhắc đến rõ ràng.

– Các sự kiện được sắp xếp hợp lí.

Xem thêm các bài Tóm tắt Ngữ văn lớp 6 sách Cánh Diều hay, ngắn gọn khác:

Tóm tắt Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

Tóm tắt Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

Tóm tắt Giờ Trái Đất

Tóm tắt Bài học đường đời đầu tiên

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *