Học TậpLớp 7

Top 30 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án)

Thầy cô biên soạn và giới thiệu Top 30 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án) gồm các đề thi được tuyển chọn và tổng hợp từ các đề thi môn Toán học THCS trên cả nước có hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh làm quen với các dạng đề, ôn luyện để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Ma trận đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo

Môn: Toán – Lớp 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

TT

Bạn đang xem: Top 30 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án)

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số hữu tỉ

(2,5 điểm)

Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

2 câu

(0,5 đ)

 

25%

 

Các phép tính với số hữu tỉ

1 câu

(1,0 đ)

1 câu

(1,0 đ)

2

Số thực

(1,75 điểm)

Căn bậc hai số học

1 câu

(0,25 đ)

1 câu

(0,25 đ)

 

 

17,5%

Số vô tỉ. Số thực

1 câu

(0,25 đ)

1 câu

(1,0 đ)

3

Các hình khối trong thực tiễn

(1,5 điểm)

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

 1 câu

(0,25 đ)

 1 câu

(1,0 đ)

 

15%

Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

 1 câu

(0,25 đ)

4

Góc và đường thẳng song song

(2,75 điểm)

Góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác

1 câu

(0,25 đ)

 1 câu

(1,0 đ)

 

27,5%

Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song

1 câu

(0,25 đ)

1 câu

(1,0 đ)

Khái niệm định lí, chứng minh một định lí

1 câu

(0,25 đ)

5

Một số yếu tố thống kê

(1,5 điểm)

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên bảng, biểu đồ

1 câu

(1,0 đ)

2 câu

(0,5 đ)

 

15%

Tổng: Số câu

Điểm

7

1,75đ

2

2,0đ

3

0,75đ

2

2,0đ

2

0,5đ

2

1

19

10đ

Tỉ lệ %

37,5%

27,5%

25%

10%

100%

Tỉ lệ chung

65%

35%

100%

Bản đặc tả ma trận đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo

TT

Chương/Chủ đề

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Số hữu tỉ

 

 

 

Tập hợp số hữu tỉ

Nhận biết:

– Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.

– Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.

2TN

 

 

 

 

 

Các phép tính với số hữu tỉ

Thông hiểu:

– Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa).

1TL

– Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.

Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.

– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số hữu tỉ. (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, trong đo đạc,…).

1TL

2

Số thực

Căn bậc hai số học

Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm căn bậc hai số học của một số không âm.

1TN

Số vô tỉ, số thực

làm tròn số và ước lượng

Nhận biết:

– Nhận biết được số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.

– Nhận biết được số vô tỉ, số thực, tập hợp các số thực.

Vận dụng:

– Thực hiện được ước lượng và làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước.

1TN

1TN

1TL

 

 

 

 

3

Các hình khối trong thực tiễn

Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Nhận biết:

Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

Thông hiểu:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trục đứng tam giác, tứ giác.

Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Nhận biết:

– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

Thông hiểu:

– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

Vận dụng :

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản) gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên.

2TN

2TL

4

Góc và đường thẳng song song

Góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác

Nhận biết :

– Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh).

– Nhận biết được tia phân giác của một góc.

– Nhận biết được cách vẽ tia phân giác của một góc

1TN

Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song

Nhận biết:

– Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng song song.

Thông hiểu:

– Mô tả được một số tính chất của hai đường thẳng song song.

– Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.

1TN

1TL

Khái niệm định lí, chứng minh một định lí

Nhận biết:

– Nhận biết được thế nào là một định lí.

1TN

5

Một số yếu tố thống kê

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên bản, biểu đồ

Nhận biết:

– Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

– Đọc được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn; biểu đồ đoạn thẳng.

2TN

1TL

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là câu hỏi tự luận.

– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án) – Đề số 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học –

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương;

B. Số 0 là số hữu tỉ dương;

C. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm;

D. Tập hợp ℚ gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

Câu 2: Trong các số hữu tỉ sau, số hữu tỉ nào không phải là số đối của số 32?

A. 1,5;

B. 1510;

C. ‒1,5;

D. ‒(‒1,5).

Câu 3: Nhận xét đúng về căn bậc hai số học của 7 là:

A. một số hữu tỉ;

B. một số tự nhiên;

C. một số nguyên dương;

D. một số vô tỉ.

Câu 4: Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. 0,23;

B. 1,234567…;

C. 1,33333…;

D. 0,5.

Câu 5: Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Số đường thẳng a, b vẽ được lần lượt là:

A. 1; 1;

B. 0; 0;

C. 2; 1;

D. Vô số đường thẳng a và b.

Câu 6: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các số thực sau: 513; π.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Hình lăng trụ có chiều cao AA’ = 3 cm. Thể tích của hình lăng trụ đó là:

A. V = 9 cm3;

B. V = 18 cm3;

C. V = 24 cm3;

D. V = 36 cm3.

Câu 8: Cho tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc; aOb^=bOc^=20o. Khẳng định nào sau đây sai?

A. AOC^=40o;

B. Ob là tia phân giác aOc^;

C. aOb^ và bOc^ là hai góc kề nhau;

D. Oc là tia phân giác aOb^.

Câu 9:Cho định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau”.Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí trên.

A. Giả thiết: “một đường thẳng cắt hai đường thẳng”; Kết luận: “song song thì hai góc đồng vị bằng nhau”;

B. Giả thiết: “một đường thẳng”; Kết luận: “cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau”;

C. Giả thiết: “một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song”; Kết luận: “hai góc đồng vị bằng nhau”;

D. Giả thiết: “một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị”; Kết luận: “bằng nhau”.

Câu 10:Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều cao và diện tích xung quanh lần lượt là 8m; 5m và 100m2. Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

A. 3 m;

B. 2 m;

C. 4 m;

D. 1 m.

Câu 11: Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 7A.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Căn cứ vào biểu đồ sau đây, hãy cho biết môn nào có các học sinh lớp 7A tham gia ít nhất?

A. Cầu lông

B. Bơi lội;

C. Bóng đá;

D. Đá cầu.

Câu 12:Cho biểu đồ sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Các số trên mỗi đầu mút đoạn thẳng của hình trên thể hiện số khách hàng đến cửa hàng đó. Hỏi vào thời điểm nào có nhiều khách đến cửa hàng nhất?

A. 17h;

B.9h;

C. 11h;

D. 13h.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1đ) Tìm x, biết:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2 (1đ): Tính diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ đứng trong hình vẽ sau.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 3 (1đ): Một cái thước thẳng có độ dài 23 inch, hãy tính độ dài của thước này theo đơn vị cm với độ chính xác d = 0,05 (cho biết 1 inch ≈ 2,54 cm).

Câu 4 (1đ): Cho biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn tỉ số phần trăm số size áo bán ra của một cửa hàng.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Quan sát biểu đồ, hãy cho biết:

a) Lượng size áo nào bán ra được nhiều nhất?

b) Size M bán được nhiều hơn size XL là bao nhiêu phần trăm?

Câu 5 (1đ): Cho hình vẽ sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Biết Ma // Pb; MN ⊥ NP; NMa^ = 30°. Tính NPb^.

Câu 6 (1đ):

a) Hãy kể tên các cặp góc kề nhau trong hình vẽ.

b) Tìm số đo của góc xOz^, biết xOy^=70o và yOz^=55o.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 7 (1đ):Bác Nga gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng với số tiền20 000 000 đồng, lĩnh lãi cuối kỳ tại Ngân hàng BIDV, lãi suất 6,4%/năm. Hỏi số tiền cả gốc lẫn lãi bác Nga thu được sau khi gửi 15 tháng là bao nhiêu?

————- HẾT ————-

ĐÁP ÁN và LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Bảng đáp án trắc nghiệm

1. A

2. C

3. D

4. B

5. A

6. A

7. B

8. D

9. C

10. B

11. D

12. C

II. Hướng dẫn giải chi tiết trắc nghiệm

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

∙ Xét phương án A:

Theo định nghĩa:

Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương; số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.

Suy ra số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương.

Do đó phương án A là đúng.

∙ Xét phương án B:

Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

Do đó phương án B là sai.

∙ Xét phương án C:

Vì các số nguyên âm đều có thể viết được dưới dạng phân số có tử số là chính nó và mẫu số bằng 1.

Suy ra số nguyên âm là số hữu tỉ âm.

Do đó phương án C là sai.

∙ Xét phương án D:

Tập hợp ℚ (hay tập hợp các số hữu tỉ) gồm các số hữu tỉ dương, các số hữu tỉ âm và số 0.

Do đó phương án D là sai.

Câu 2:

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có 32 = −1,5 nên ‒1,5 không phải là số đối của số 32.

Vậy ta chọn phương án C.

Câu 3:

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Ta thấy số 7 là một số nguyên dương và không phải bình phương của bất kì số nguyên dương nào cả.

Suy ra căn bậc hai số học của là một số vô tỉ.

Câu 4:

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Số 1,234567… là số thập phân vô hạn và có phần thập phân không lặp lại nên số 1,234567… là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Do đó số 1,234567… là số vô tỉ.

Câu 5.

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Theo tiên đề Euclid về đường thẳng song song ta chỉ vẽ được một đường thẳng a qua A và song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b qua B và song song với đường thẳng AC.

Vậy ta chọn phương án A.

Câu 6:

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Ta có 5 = 2,236….; 13 = 0,333…; π = 3,1415…

Ta thấy: 0,333…< 2,236…< 3,1415…

Vậy thứ tự giảm dần của các số thực là: π; 513.

Câu 7:

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Diện tích mặt đáy tam giác vuông ABC là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Thể tích hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ là:

V = SABC. AA’ = 6. 3 = 18 (cm3).

Vậy thể tích hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ là 18 cm3.

Câu 8:

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

+ Do Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc nên:

aOc^=aOb^+bOc^ = 20° + 20° = 40°.

Do đó khẳng định A đúng.

+ Ta có Ob nằm giữa hai tia Oa và Ocvà aOb^ = bOc^ = 20°

Suy ra Ob là tia phân giác aOc^.

Do đó khẳng định B đúng.

aOb^ và bOc^ là hai góc có chung cạnh Ob; hai tia Oa, Oc nằm khác phía với đường thẳng chứa cạnh Ob.

Suy ra aOb^ và bOc^ là hai góc kề nhau.

Do đó khẳng định C đúng.

+ Do Oc không nằm giữa hai tia Oa và Ob nên Oc không là tia phân giác của aOb^.

Do đó khẳng định D sai.

Câu 9:

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Xét định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau” ta có:

– Phần giữa từ “Nếu” và từ “thì” là: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.

– Phần sau từ “thì” là: hai góc đồng vị bằng nhau.

Vậy giả thiết là: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song;

Kết luận là: hai góc đồng vị bằng nhau.

Câu 10:

Đáp án đúng là: B

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật được tính bằng công thức:

Sxq = 2 . (a + b) . h

Trong đó, a, b, h lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật;

Sxq là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều cao và diện tích xung quanh lần lượt là 8m;5m và 100m2. Khi đó:

2 . (8 + b) . 5 = 100

10 . (8 + b) = 100

8 + b = 10

b = 2

Vậy chiều rộng của hình hộp chữ nhật là 2 m.

Câu 11.

Đáp án đúng là:D

Dựa vào biểu đồ, tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp 7A như sau:

– Cầu lông chiếm 22%;

– Đá cầu chiếm 13%;

– Bóng đá chiếm 30%.

– Bơi lội chiếm 35%.

Ta thấy: 13% < 22% < 30% < 35%.

Vậy môn đá cầucó các học sinh lớp 7A tham gia ít nhất.

Câu 12.

Đáp án đúng là:C

Số khách hàng đến cửa hàng tại các thời điểm:

– Lúc 9h có 40 lượt khách;

– Lúc 11h có 50 lượt khách;

– Lúc 13h có 20 lượt khách;

– Lúc 15h có 35 lượt khách;

– Lúc 17h có 45 lượt khách;

Ta thấy: 50 > 45 > 40 > 35 > 20.

Vậy vào lúc 11h có nhiều khách đến cửa hàng nhất.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1đ):

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2 (1đ):

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:

(6 + 8 + 10) . 15 = 360 (cm2)

Thể tích hình lăng trụ đứng là:

12 . 6 . 8 . 15 = 360(cm3)

Vậy hình lăng trụ đứng có diện tích xung quanh là 360 cm2 và thể tích là 360 cm3.

Câu 3 (1đ):

Ta có: 1 inch ≈ 2,54 cm.

Khi đó, thước thẳng có độ dài 23 inch tính theo đơn vị cm là:

23 . 2,54 = 58,42 (cm)

Vì độ chính xác đến hàng phần trăm nên ta làm tròn số 58,42 đến hàng phần mười. Khi đó: 58,42 ≈ 58,4.

Vậy độ dài của cái thước xấp xỉ 58,4 cm.

Câu 4 (1đ):

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Quan sát biểu đồ, ta thấy:

Lượng size áo bán ra của một của hàng như sau:

– Size S chiếm 17%;

– Size M chiếm 32%;

– Size L chiếm 45%;

– Size XL chiếm 6%.

a) Ta thấy: 45% > 32% > 17% > 6%.

Do đó lượng size L bán ra được nhiều nhất.

b) Size M bán được nhiều hơn size XL là:

32% − 6% = 26%

Vậy size M bán được nhiều hơn size XL là 26%.

Câu 5 (1đ):

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Kẻ Nc // Ma.

Suy ra MNc^=NMa^=30° (hai góc so le trong).

Ta có MNP^=MNc^+cNP^ (hai góc kề nhau).

Suy ra cNP^=MNP^MNc^.

Mà MNP^ = 90° (do MN ⊥ NP).

Suy ra cNP^ = 90°− 30° = 60°.

Ta có Nc // Ma, mà Ma // Pb.

Suy ra Nc // Pb (vì cùng song song với Ma).

Suy ra NPb^=cNP^ = 60° (hai góc so le trong).

Vậy NPb^ = 60°.

Câu 6 (1đ):

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

a) Các cặp góc kề nhau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Vậy các cặp góc kề nhau trong hình vẽ trên là xOy^ và yOz^xOy^ và tOy^xOz^ và tOz^yOz^ và tOz^.

b) Vì xOy^ và yOz^ là hai góc kề nhau nên xOz^=xOy^+yOz^.

Suy ra: xOz^ = 70° + 55° = 125°

Vậy xOz^ = 125°.

Câu 7 (1đ):

Số tiền lãi bác Nga thu được sau 15 tháng gửi tiền tiết kiệm là:

20 000 000 . 6,4% . 1512 = 160 000 (đồng).

Số tiền cả gốc lẫn lãi bác Nga thu được sau 15 tháng gửi tiền tiết kiệm là:

20 000 000 + 160 000 = 20 160 000 (đồng).

Vậy số tiền cả gốc lẫn lãi bác Nga thu được sau 15 tháng gửi tiền tiết kiệm là 20 160 000 đồng.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án) – Đề số 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học –

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các số sau, số nào biểu diễn số hữu tỉ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2: Số đối của số hữu tỉ 112 là

A. 12;

B. 112;

C. 112;

D. −12.

Câu 3: Căn bậc hai số học của 25là

A. −5;

B. 5;

C. 25;

D. ±5.

Câu 4: Số 3 thuộc tập hợp số nào sau đây?

A.ℤ;

B. 𝕀;

C.ℚ;

D. ℕ.

Câu 5: Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Có bao nhiêu đường thẳng qua M và song song với d?

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. vô số.

Câu 6: Trong các kết quả sau, kết quả nào đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 7: Cho lăng trụ đứng có kích thước như hình vẽ.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Số nào trong các số sau đây là diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng đó?

A. 120 cm2;

B. 24 cm2;

C. 128 cm2;

D. 200 cm2.

Câu 8: Cho hình vẽ sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Góc đối đỉnh với góc xAy là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 9: Cho định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau”. Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí trên.

A. Giả thiết: “một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song”; Kết luận: “hai góc đồng vị bằng nhau”;

B. Giả thiết: “một đường thẳng”; Kết luận: “cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau”;

C. Giả thiết: “một đường thẳng cắt hai đường thẳng”; Kết luận: “song song thì hai góc đồng vị bằng nhau”;

D. Giả thiết: “một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị”; Kết luận: “bằng nhau”.

Câu 10: Hình lập phương B có cạnh bằng 23 cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình lập phương B bằng bao nhiêu phần thể tích hình lập phương A?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 11: Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng các loại cây ăn quả ở một trang trại.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Căn cứ vào biểu đồ sau đây, hãy cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng các loại cây ăn quả khác là bao nhiêu?

A. 27,5%;

B. 20%;

C. 17,5%;

D. 35%.

Câu 12:Cho biểu đồ sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Năm nào có tỉ lệ học sinh THCS nghiện điện thoại cao nhất?

A. 2021;

B. 2020;

C. 2019;

D. 2018.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1đ) Tính:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2 (1đ): Nhà bạn Bình có một bể cá dạng hình hộp chữ nhật với kích thước chiều dài đáy bể 2 m, chiều rộng đáy bể là 1,5 m và chiều cao bể là 1,2 m. Bố bạn Bình đổ nước vào bể cá sao cho khoảng cách từ mặt nước đến miệng bể cá là 0,4 m. Hỏi thể tích nước trong bể cá là bao nhiêu? (bỏ qua bề dày thành bể).

Câu 3 (1đ): Một hình tròn có diện tích là 300 cm2 thì có bán kính khoảng bằng bao nhiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 4 (1đ): Cho biểu đồ sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

a) Trong biểu đồ trên, có mấy thể loại phim được thống kê.

b) Loại phim nào được các bạn học sinh khối lớp 7 yêu thích nhất?

Câu 5 (1đ): Cho tam giácABC có A^=50o;  B^=60o, tia phân giác góc C cắt ABtại D. Tính ADC^,  BDC^.

Câu 6 (1đ): Vẽ lại hình bên và giải thích tại sao xx’ // yy’.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 7 (1đ): Theo yêu cầu của bác An, diện tích phòng ngủ tối thiểu đạt 25m2. Trên bản vẽ trong hình dưới đây có tỉ lệ 1100, kích thước phòng ngủ trên bản vẽ tính bằng centimet. Khoảng cách trên bản vẽ như vậy có phù hợp với yêu cầu của bác An không? Vì sao?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

————- HẾT ————-

ĐÁP ÁN và LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Bảng đáp án trắc nghiệm

1. A

2. C

3. B

4. B

5. B

6. D

7. C

8. C

9. A

10. D

11. D

12. A

II. Hướng dẫn giải chi tiết trắc nghiệm

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Vì −2; 9 ∈ ℤ; 9 ≠ 0 nên 29 ∈ ℚ hay 12,5 ∈ ℚ.

Do đó số 29 biểu diễn số hữu tỉ.

Chọn đáp án A.

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

Số đối của số hữu tỉ 112 là 112=112.

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

Căn bậc hai số học của 25là 25=5.

Câu 4.

Đáp án đúng là: B

Số 3 = 1,732… là số vô tỉ.

Do đó 3thuộc tập hợp 𝕀.

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

Theo tiên đề Euclid: Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Do đó, với điểm M nằm ngoài đường thẳng d, có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với d.

Chọn đáp án B.

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

∙ Kết quả0,04 = 0,02 là sai vì 0,04 = 0,2.

∙ Kết quả 64 = −8 là sai vì 64 = 8 (căn bậc hai số học của một số là một số nguyên không âm).

∙ Kết quả 0,09 = 0,3 là sai vì số âm không có căn bậc hai số học.

∙ Kết quả 0,25 = 0,5 là đúng.

Câu 7.

Đáp án đúng là: C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Hình vẽ trên là hình lăng trụ đứng tam giác.

Chu vi đáy hình tam giác là:

5 + 5 + 6 = 16 (cm)

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:

16 . 8 = 128 (cm2)

Vậy diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là 128 cm2.

Câu 8.

Đáp án đúng là: C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Trong hình vẽ trên, ta thấy:

– Cạnh Ax của góc xAy là tia đối của cạnh Az của góc tAz;

– Cạnh Ay của góc xAy là tia đối của cạnh At của góc tAz.

Do đó, góc đối đỉnh với góc xAy là góc tAz.

Chọn đáp án C.

Câu 9.

Đáp án đúng là: A

Xét định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau” ta có:

– Phần giữa từ “Nếu” và từ “thì” là: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.

– Phần sau từ “thì” là: hai góc đồng vị bằng nhau.

Vậy giả thiết là: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song;

Kết luận là: hai góc đồng vị bằng nhau.

Câu 10.

Đáp án đúng là: D

Gọi cạnh hình lập phương A là a.

Cạnh hình lập phương B là 23a.

Thể tích hình lập phương A là a3.

Thể tích hình lập phương B là 23a3=827a3.

Thể tích hình lập phương B bằng số phần thể tích hình lập phương B là:

827a3:a3=827.

Vậy thể tích hình lập phương A bằng 827 thể tích hình lập phương B.

Câu 11.

Đáp án đúng là: D

Dựa vào biểu đồ, ta thấy:

– Tỉ số phần trăm diện tích trồng cây xoài là 17,5%;

– Tỉ số phần trăm diện tích trồng cây nhãn là 20%;

– Tỉ số phần trăm diện tích trồng cây vải thiều là 27,5%.

Do đó, tỉ số phần trăm diện tích trồng các loại cây ăn quả khác là:

100% − 17,5% − 20% − 27,5% = 35%.

Vậy tỉ số phần trăm diện tích trồng các loại cây ăn quả khác là 35%.

Câu 12.

Đáp án đúng là: A

Tỉ lệ học sinh THCS nghiện điện thoại của năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020 và năm 2021 lần lượt là 5%, 7%, 8%, 10%, 15%.

Ta thấy: 5% < 7% < 8% < 10% < 15%.

Suy ra tỉ lệ học sinh THCS nghiện điện thoại là 15%.

Vậy tỉ lệ học sinh THCS nghiện điện thoại cao nhất là năm 2021.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1đ)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2 (1đ):

Chiều cao của mực nước ở trong bể là:

1,2 – 0,4 = 0,8 (m)

Thể tích nước trong bể cá với chiều dài 2 m, chiều rộng 1,5 m và chiều cao 0,8 m là

2 . 1,5 . 0,8 = 2,4 (m3).

Vậy thể tích nước trong bể cá là 2,4 m3.

Câu 3 (1đ):

Gọi bán kính hình tròn là R (cm).

Diện tích của hình tròn là: πR2 = 300 (cm2).

Bán kính của hình tròn là: R= 300π ≈ 9,77 (cm).

Vậy bán kính của hình tròn khoảng bằng 9,77 cm.

Câu 4 (1đ):

a) Trong biểu đồ trên, có 4 thể loại phim đươc được thống kê gồm: Phim hài, phim phiêu lưu, phim hình sự, phim hoạt hình.

b) Tỉ số phần trăm các loại thể loại phim:

– Phim hài chiếm 36%;

– Phim phiêu lưu chiếm 25%;

– Phim hình sự chiếm 25%;

– Phim hoạt hình chiếm 14%.

Do đó, tỉ lệ phần trăm lớn nhất là 36%.

Vậy phim hài được các bạn học sinh khối lớp 7 yêu thích nhất.

Câu 5 (1đ):

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

• Xét tam giác ABC có:

BAC^+ABC^+ACB^=180o (định lý tổng ba góc trong tam giác).

Suy ra ACB^=180oBAC^ABC^

Do đó ABC^ =180° − 60° + 50° = 70°.

Vì CD là tia phân giác của góc C nên:

ACD^=BCD^=12ACB^=12.70o=35o

• Xét tam giác ABD có:

DAC^+ACD^+ADC^=180o (định lý tổng ba góc trong tam giác).

Suy ra ADC^=180oACD^CAD^.

Do đó ADC^ = 180° − 35° − 50° = 95°.

Vì ADC^ và BDC^ là hai góc kề bù nên ADC^+BDC^=180o.

BDC^=180oADC^ =180° − 95° = 85°.

Vậy ADC^=95o,  BDC^=85o.

Câu 6 (1đ):

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Trong hình vẽ trên, ta thấy: xAB^=yBA^=60o

Mà xAB^ và yBA^ ở vị trí so le trong.

Do đó xx’ // yy’.

Câu 7 (1đ):

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Chiều dài phòng ngủ trên thực tế theo bản vẽ là:

5,1.100 = 5100 (cm) = 5,1 (m).

Chiều rộng phòng ngủ trên thực tế theo bản vẽ là:

4,7.100 = 4700 (cm) = 4,7 (m).

Diện tích phòng ngủ trên thực tế theo bản vẽ là:

4,7.5,1= 23,97 (m2).

Mà theo yêu cầu của bác An, diện tích phòng ngủ tối thiểu đạt 25m2.

Do đó kích thước phòng ngủ như trong bản vẽ không phù hợp với yêu cầu của bác An.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án) – Đề số 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học –

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các số sau, số nào biểu diễn số hữu tỉ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2: Giá trị của biểu thức 35.127 là:

A. 1;

B. 9;

C. 92;

D. 94.

Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Số 9 có hai căn bậc hai là ±81;

B. Số − 9 có hai căn bậc hai là ±9;

C. Số −9 không có căn bậc hai;

D. Số 9 có một căn bậc hai là 9.

Câu 4: Làm tròn số 15 907 103 với độ chính xác d = 900 000 được số:

A. 15 900 000;

B. 15 910 000;

C. 16 000 000;

D. 16.

Câu 5: Điền vào chỗ chấm: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong … thì a // b.

A. bù nhau;

B. kề bù;

C. phụ nhau;

D. bằng nhau.

Câu 6: Khẳng định nào sau đây sai?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 7: Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có độ dài đường cao AA’ = 8,5cm. Đáy là tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 7,5cm; AC = 5,4cm; BC = 8,5 cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị) là:

A. 181,9 cm2;

B. 181,9 cm3;

C. 182 cm2;

D. 182 cm3.

Câu 8: Cho các hình vẽ dưới đây:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Trong các hình trên, hình nào mô tả không đúng cách vẽ tia phân giác của một góc?

A. Hình 1;

B. Hình 2;

C. Hình 3;

D. Hình 4.

Câu 9: Cho hình vẽ sau, cần thêm điều kiện gì thì AB // CD?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 10:Chọn câu sai.

A. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông;

B. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương đều có 8 đỉnh, 6 mặt và 12 cạnh;

C. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương đều có 4 cạnh bên bằng nhau;

D. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương đều có 3 góc vuông ở mỗi đỉnh.

Câu 11:Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là dữ liệu định lượng?

A. Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam): 4 000; 2 500; 5 000;…

B. Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế: Việt Nam, Lào, Campuchia;…

C. Chiều cao trung bình của một số loại thân cây gỗ (đơn vị tính là mét): 7; 8; 9,3;…

D. Số học sinh đeo kính trong một số lớp học (đơn vị tính là học sinh): 20; 10; 15;…

Câu 12: Số học sinh đăng ký học bổ trợ các Câu lạc bộ Toán, Ngữ văn, Tiếng anh của lớp 7 trường THCS Lê Quý Đôn được biểu diễn qua biểu đồ hình quạt tròn sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Tỉsố phần trăm học sinh đăng ký môn Toán là bao nhiêu?

A. 37,5%;

B. 35%;

C. 32,5%;

D. 30%.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2đ) Thực hiện phép tính:

a) (−0,25) . 40 + 3;

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2 (1đ):Tìm x, biết:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 3 (1đ): Cho biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số vụ tai nạn giao thông cả nước tính từ năm 2016 đến năm 2020.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Em hãy chobiết sốvụ tai nạn giao thông của năm 2019 so với năm 2018 giảm bao nhiêu phầntrăm và năm 2020 so với năm2019 giảm bao nhiêu phần trăm, năm nào giảm sâu hơn?

Câu4 (1đ): Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau :

a) (–74,17) + (– 75,83) ;

b) (– 20,041) . 49,815.

Câu 5 (1đ): Cho ∆ABC có ABC^=70°,  ACB^=40°. Vẽ tia Cx là tia đối của tia CB. Vẽ tia Cy là tia phân giác của ACx^.

a) Tính ACx^,  xCy^.

b) Chứng minh rằng AB // Cy.

Câu 6 (1đ): Một bình thủy tinh hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ , đáy là tam giác cân ABC có kích thước như hình vẽ. Mực nước hiện tại trong bình bằng 23 chiều cao của lăng trụ. Bây giờ ta đậy bình lại và lật đứng lên sao cho mặt (BCC’B’) là mặt đáy. Tính chiều cao của mực nước khi đó.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

————- HẾT ————-

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án) – Đề số 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học –

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Chọn khẳng định đúng

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2: Giá trị của x trong phép tính 25x=13 bằng

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 3: Cho x = 16. Tính x+2.

A. 4;

B. 5;

C. 6;

D. 7.

Câu 4: Làm tròn số 573 450 với độ chính xác 50, ta được số:

A. 573 550;

B. 574 000;

C. 573 400;

D. 573 500.

Câu 5: Cho hình vẽ bên dưới. Cặp góc đồng vị là cặp góc nào trong các cặp góc sau đây?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 6: Giá trị của đẳng thức 2+3+4+3+4 là:

A. 16;

B. −16;

C. 4;

D. −4.

Câu 7: Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là S, chiều cao là h. Hỏi công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng là gì ?

A. S.h;

B. 12S.h;

C. 2S.h;

D. S + h.

Câu 8: Hai góc được đánh dấu trong hình vẽ nào dưới đây không là hai góc kề nhau?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề);

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề).

Câu 9: Cho định lí: “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại”.

Giả thiết và kết luận của định lí trên là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 10: Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là DC = 6 cm, CB = 3 cm. Hỏi độ dài của A’B’ và AD lần lượt là bao nhiêu ?

A. 3 cm và 6 cm;

B. 6 cm và 9 cm;

C. 6 cm và 3 cm;

D. 9 cm và 6 cm.

Câu 11: An đã thực hiện một thí nghiệm đơn giản để ghi lại số lần mặt ngửa xuất hiện, tỉ lệ phần trăm: Gieo một đồng xu 5 lần và ghi lại kết quả như bảng bên:

Mặt

Số lần

Tỉ lệ phần trăm

Mặt sấp

3

60%

Mặt ngửa

2

50%

Theo em, An đã lập bảng trên dữ liệu nào chưa hợp lí?

A.Mặt;

B. Số lần;

C. Tỉ lệ phần trăm;

D. Tất cả các đúng án trên đều đúng.

Câu 12: Biểu đồ biểu diễn thông tin về vấn đề gì?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

A. Doanh thu trong 12 tháng của cửa hàng A;

B. Doanh thu trong 90 tháng của cửa hàng A;

C. Doanh thu trong 1 quý của cửa hàng A;

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5đ) Thực hiện phép tính:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2 (1đ): Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Giải thích.

14;6110;945.

Câu 3 (1đ):Lòng trong của một chiếc bể chứa nước có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác, đáy là hình vuông có cạnh bằng 5 m. chiều cao của bể là 2,5 m. Hỏi bể chứa tối đa được bao nhiêu nước.

Câu 4 (1đ): Tỉ lệ học sinh đăng ký tham gia mua tăm ủng hộ của bốn khối 6; 7; 8; 9 tại trườngTHCS được thống kê qua biểu đồ hình quạt tròn sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Quan sát biểu đồ, hãy cho biết:

a) Trong biểu đồ trên, khối nào có tỉ lệ học sinh đăng ký tham gia mua tăm ủng hộ là thấp nhất?

b) Hãy cho biết tỉ số phầntrăm số học sinh đăng ký mua tăm ủng hộ của khối 6 nhiều hơn khối 8 là bao nhiêu?

Câu 5 (1,5đ): Cho hình vẽ sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Biết C^1 = 100°; A^1 = 80°; B^3 = 80°. Chứng minh AC // BD.

Câu 7 (1đ): Để pha một cốc cà phê nóng 115 gam, bố của An cần 2412 gam cà phê, một ít sữa, 9585 gam nước sôi. Biết tỉ lệ hao hụt khi khuấy cà phê là 25%. Hỏi khối lượng sữa trong một cốc cà phê là bao nhiêu?

Xem thêm các đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 7 hay, chi tiết khác:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Kết nối tri thức (Có đáp án)…

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (Có đáp án)…

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều (Có đáp án)…

Xem thêm các đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 hay, chi tiết khác:

Đề thi Học kì 1 Toán học lớp 7 Kết nối tri thức (Có đáp án)…

Đề thi Học kì 1 Toán học lớp 7 Cánh diều (Có đáp án)…

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *