Học TậpLớp 4

35 Bài tập Nhân với số có hai chữ số. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 lớp 4

Bài tập Ôn tập Nhân với số có hai chữ số. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Toán lớp 4 gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận chọn lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về nhân với số có hai chữ số và giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 môn Toán 4.

Bài tập Nhân với số có hai chữ số. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 lớp 4

Bạn đang xem: 35 Bài tập Nhân với số có hai chữ số. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép nhân 12×21=….. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 267                   B.265

C. 252                   D. 225

Câu 2: Tích riêng thứ nhất của phép nhân 23×97 là:

A. 161                   B. 207

C. 361                   D. 381 

Câu 3: Tổng của tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai trong phép nhân 32×11 là:

A. 320                   B. 65

C. 352                   D. 64

Câu 4: Kết quả của phép nhân 49×11 là:

A. 559                   B. 525

C. 535                   D. 539

Câu 5: Tính 46×13

A. 578                   B. 598

C. 588                   D. 568

Câu 6: Một bao thóc giống có 12kg thóc. Hỏi mua 15 bao thóc giống là bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 160kg

B. 170kg

C. 180kg

D. 190kg

Câu 7: Tìm phép tính có giá trị lớn nhất trong các phép tính sau:

A. 48×12

B. 42×18

C. 24×18

D. 81×24

Câu 8: Phòng họp số 1 có 15 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp số 2 có 16 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Hỏi cả hai phòng họp có bao nhiêu người?

A.302                  B.309

C. 311                 D. 322

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 56×78

b) 32×12

c) 52×21

d)  28×29

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức 14×a với a bằng 14;25;34

Câu 3: Mỗi quyển vở có 52 trang. Hỏi 23 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Câu 4: Khối lớp 3 xếp thành 14 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp 4 xếp thành 15 hàng, mỗi hàng 11 học sinh. Khối lớp 5 xếp thành 16 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả ba khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 5: Một trường học có 15 lớp, mỗi lớp có 28 học sinh và 8 lớp, mỗi lớp có 33 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài tập Nhân với số có hai chữ số. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 lớp 4

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Câu 2: Tính giá trị biểu thức a x 99 với a bằng 35, 40, 45

Câu 3: Tìm y biết

a) y : 12 = 24

b) y : 57 = 11

c) y : 11 = 999

d) y : 72 = 18

Câu 4: Một bộ truyện tranh 24 quyển biết giá của mỗi quyển là 36.000 đồng. Hỏi bộ truyện tranh đó bao nhiêu tiền?

Câu 5: Nông trường A, đẩy mạnh tăng gia sản xuất biết đợt 1 gồm 12 ngày mỗi ngày trồng được 675 cây cao su. Đợt 2 là 16 ngày mỗi ngày trồng được thêm 826 cây. Hỏi sau 2 đợt đó, nông trường trồng được tất cả bao nhiêu cây cao su?

Đáp án Bài tập Nhân với số có hai chữ số. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 lớp 4

Câu 1:

Bài tập nhân với số có hai chữ số

Thực hiện phép tính từng bước theo thứ tự từ phải qua trái.

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

8 nhân 5 bằng 40, viết 0 (dưới 1) nhớ 4

8 nhân 1 bằng 8, thêm 4 bằng 12, viết 12

Hạ 5

1 cộng 0 bằng 1, viết 1

Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

Bài tập nhân với số có hai chữ số

0 nhân 314 bằng 0

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x 20 = 6280

Bài tập nhân với số có hai chữ số

8 nhân 6 bằng 48, viết 8 nhớ 4

8 nhân 4 bằng 32, thêm 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3

8 nhân 7 bằng 56, thêm 3 bằng 59, viết 59

1 nhân 746 bằng 746, viết 746

Hạ 8 xuống

6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1

4 cộng 9 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1

5 cộng 7 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 13

Vậy 746 x 18 = 13428

Bài tập nhân với số có hai chữ số

9 nhân 1 bằng 9, viết 9

9 nhân 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1

9 nhân 4 bằng 36 thêm 1 bằng 37, viết 7 nhớ 3

8 nhân 1 bằng 8, viết 8 (viết thẳng số 8 ở tích riêng thứ nhất)

8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1

8 nhân 4 bằng 32 thêm 1 bằng 33, viết 33

Hạ 9

8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

6 cộng 7 bằng 13 thêm 1, bằng 14 viết 4 nhớ 1

3 cộng 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Câu 2:

Với a = 35 thay vào biểu thức ta có 35 x 99 = 3465

Với a = 40 thay vào biểu thức ta có 40 x 99 = 3960

Với a = 45 thay vào biểu thức ta có 45 x 99 = 4455

Câu 3:

a) y : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) y : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) y : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) y : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Câu 4:

Bộ truyện tranh có tổng số tiền là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy bộ truyện tranh là 864 000 đồng

Câu 5:

12 ngày của đợt 1 nông trường A trồng được số cây cao su là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của đợt 2 nông trường B trồng được số cây cao su là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 đợt nông trường A trồng được số cây là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả 2 đợt trồng được 21316 cây cao su

Bài tập Nhân với số có hai chữ số. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 lớp 4

Câu 1: Điền vào chỗ chấm : 50 x 11 = ….

C. 600

D. 650

Câu 2: Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống :

60 x 11  660

C. =

Câu 3: Có 11 xe chở gạo, biết trung bình mỗi xe chở được 90 bao gạo. Hỏi cả 11 xe chở được tất cả bao nhiêu bao gạo?

C. 950

D. 990

Câu 4: Tìm tích biết thừa số thứ nhất là 11 và thừa số thứ hai là 54. Vậy tích cần tìm là:

Câu 5: Điền vào chỗ chấm : 84 x 11 x 7 =….

B. 6460

D. 6468

Đáp án Bài tập Nhân với số có hai chữ số. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 lớp 4

Câu 1: B

Bằng cách nhân nhẩm ta có:

5 cộng 0 bằng 5

Viết 5 xen giữa 2 chữ số của 50, được 550

Nên 50 x 11 = 550

Vậy số cần điền vào ô trống là: 550

Câu 2: C

Ta có : 60 x 11 = 660

Mà 660 = 660

Nên 60 x 11 = 660

Câu 3: D

1 xe chở được bao gạo là:

90 x 11 = 990 (bao)

Đáp số: 990 bao gạo

Câu 4: D

Ta có:

Tích cần tìm là: 11 x 54 = 594

Vậy ta chọn đáp án đúng là: 594

Câu 5: D

Ta có: 84 x 11 x 7 = 924 x 7 = 6468

Vậy số cần điền là: 6468

Xem thêm bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Đăng bởi: Trường Tiểu Học Tiên Phương

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá hay88Sunwin